Kathina Ceremony 2015

 

Piritha
 
 
 
 
 

 

Lunch Ceremony